3D决战空中

类别: 3D, 飞机, 飞行, 射击 - 提交 2013/3/18 18:51:39

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

3D决战空中

3D决战空中

游戏介绍:

在空中与敌人战斗,不是你是就是我亡,在第一时间内将敌人打打败。一定要飞在敌机的身后,这样对我们才是最有利的,然后开稳你的战斗机,瞄准。发射。将敌机击落干脆利落赢得空中战争吧。

操作指南:

键盘方向键↑↓←→键/鼠标移动控制飞行,空格键加速,点击鼠标左键/Ctrl键射击/扔炸弹,Tab键切换武器(机枪或炸弹)。
19478 票
3319 票
85.4%
嵌入代码: 链接代码: