Pipi

类别: 弹跳, , 鼠标技巧 - 提交 2010/10/19 4:24:03

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Pipi

Pipi

游戏介绍:

皮皮想在天空中弹跳起来。帮助他通过指导他命中的泡沫要使他移动向上。撞到其他物体为更多的积分。

操作指南:

鼠标-点击跳转 / 移动。
22880 票
3836 票
85.6%
嵌入代码: 链接代码: